Rondom de Vermaning - Nieuwsbriefblad Doperse berichten


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier september, oktober, november 2019

DATA:
 • 8 september startdag met film om 14.00 uur
 • 14 september open monumentendag
 • 6 oktober Broederschapsdag Groningen
 • 30+groep: woensdagavond 25 september bij Renée
Inhoud
2 Voorwoord: Gedachten
3-4 In memoriam Loet Buiskool - Sijtsma Poll
5 Berichten vanuit de kerkenraad
6 Startmiddag - Open monumentendag
7 Extra collectes
8 Verjaardagen
9 Preekrooster
10 Afscheid ds Jacob Kikkert

VOORWOORD:

Gedachten

Het is me wel een zomer dit jaar, zo wisselend in temperatuur, maar ik denk dat hij als zeer warm in onze gedachten blijft. Op dit moment is er een week met veel regen en is het zo af en toe droog. Het interessante is hoe bevindingen van vroeger, of die van even geleden, toch bij ieder van ons andere herinneringen naar boven brengen, ook al hebben we hetzelfde ervaren.

Even geleden sprak ik met mijn broer over onze verjaardagen vroeger: we zijn vlak na elkaar jarig en vierden thuis met vriendjes op dezelfde dag onze verjaardag. Er werden dan op een zaterdagmiddag 2 roeiboten gehuurd en we picknickten op het land van de boer nadat er eerst een poosje om de beurt geroeid werd. Volgens mij was het weer altijd even mooi, maar mijn broer vertelde me dat ons brood en koekjes weleens behoorlijk nat geregend waren en wij zelf ook!

Volgens mijn ervaring gaat deze tijd snel, er gebeurt veel, ook in onze gemeente. We zetten met elkaar onze schouders er onder, proberen zoveel mogelijk een gemeenschap te zijn én te blijven, die naar elkaar omziet en toch...

Hoe zullen wij als gemeente elkaar herinneren over bv 10 jaar: een kleine oase, waar het goed toeven was, waar we nog tijd en aandacht voor elkaar hadden? Van harte hoop ik op zo’n gezamenlijke herinnering !

Renée

2

IN MEMORIAM
LUIKJE BUISKOOL - SIJTSMA POLL
Loet

*Grijpskerk, 1 juni 1921 - ^Grijpskerk, 20 juli 2019

Op 27 juli, een warme zaterdag, werd in de Doopsgezinde kerk in Sappemeer de dankdienst gehouden voor het leven van Loet Buiskool. Op de hoge leeftijd van 98 jaar is zij van ons heengegaan. Heel veel mensen waren naar de grote Vermaning gekomen om afscheid te nemen en uitgeleide te doen. Koos Soesbeek bespeelde het majestueuze orgel.

Haar kinderen en kleinkinderen overdachten met warme woorden haar veelzijdige leven

Mevr. Eltje Bril-Meijer sprak namens de Lyceumclub en de heer Jan Koning namens de patiëntenvereniging Sanatorium Beatrixoord. De lezing was uit het Boek van de Psalmen, de 1e Psalm, getoonzet door Gabriël Smit. Die woorden passen bij haar leven dat echt geleefd is, met heel veel inzet en ook een leven waarvan zij heeft kunnen genieten.

Ik heb haar leren kennen als een meelevende, betrokken, lieve, sterke vrouw die wist wat ze wou en op een goede manier de regie in handen kon houden. De natuur, de kleurenpracht, het ruisen van de zee, de stilte... het paste bij haar geloofsbeleving. Het wonder van de schepping maakte deel uit van de kern van haar geloof. Geen oordelende God, maar liefdevol waar kracht vanuit gaat. Die kracht hadden haar man Jan Lubbert Buiskool, zij en haar gezin met name nodig toen Jeen in 1961 op tienjarige leeftijd op 27 dec. schaatsend op het Zuidlaardermeer verongelukte. Die gebeurtenis had een enorme impact op het gezin en het dorp Sappemeer, waar zij woonden en werkten in de huisartsenpraktijk. Maar zij mochten de kracht ontvangen om de draad van het leven weer op te pakken. In het boek van haar leven twee bladzijden vol met namen van verenigingen, clubs, instellingen, commissies, kerkenraad, zondagsschoolleiding en nog heel veel meer. Al die activiteiten waarvoor zij zich heeft ingezet en benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Zij was de vrouw van contacten en genoot daar ook zichtbaar van. Ondernemend, van Terschelling tot aan bijvoorbeeld het Doopsgezind Wereldcongres in Calcutta. Zo overdachten we haar leven met als leidraad die woorden uit Psalm 1 : “Maar de weg van hen die goed doen en vol aandacht zijn voor wat anderen leven, blijft voor altijd getekend in het hart van de tijd”.

We zongen het geliefde ‘Ik voel de winden Gods vandaag’ en ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’. Op begraafplaats ‘De Stille Hof’, Hoogezand, volgde de bijzetting in de graven van haar man en zoon Jeen, gevolgd door de condoleantie in Hotel Faber. Zo gaven wij uit handen met de woorden uit Lied 807 ‘Een mens te zijn op aarde, is pijnlijk begenadigd zijn en zoeken nooit verzadigd zijn, is rusten in de aarde als alles is volbracht.

Renze Pieter Yetsenga, Groningen

4

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

Hoewel we de afgelopen weken niet vergaderd hebben zijn er toch verschillende zaken die onze aandacht vroegen en dit nog steeds doen. Zoals u wellicht weet vertrekt ds. Kikkert bij de doopsgezinde gemeente Groningen, hij gaat als predikant werken op Curaçao. Dit houdt voor ons in dat we met de doopsgezinde gem. Groningen moeten overleggen over mogelijke vervanging voor de pastorale werkzaamheden die door ds Kikkert in onze gemeente werd verricht. Ds. Renze Yetsenga heeft aangegeven dat hij ingeval van nood wel wil inspringen of dit ook gaat gelden voor het waarnemen van het pastoraat is niet duidelijk.

Het vertrek van ds Kikkert heeft ook gevolgen voor het invullen van de diensten, Willemien heeft haar best gedaan om dit zo goed mogelijk te regelen zowel in 2019 als in 2020. Een andere aktiviteit waarvoor we nog geen oplossing hebben zijn de koffie ochtenden. Zodra we meer weten hoort u hiervan.

We willen u er even op wijzen dat op zondag 22 september het de laatste keer is dat zr. Voorhans bij ons voor gaat in de dienst. Zij heeft aangegeven te willen stoppen. Zij heeft het vele jaren met plezier gedaan maar nu is het moment toch gekomen om er een punt achter te zetten.

Aktiviteiten de komende periode: De startmiddag op 8 september en Open Monumentendag op zaterdag 14 september ook gaat de gespreksgroep op de laatste woensdag van de maand gewoon door. Startmiddag is zondag 8 september om 14.00 uur. U bent van harte uitgenodigd voor de startmiddag van dit nieuwe seizoen. We hebben een afspraak gemaakt met dhr. Sijtsma uit Berlicum die ons aan de hand van een film mee neemt en ons in gesprek gaat over de doopsgezinde wereld broederschap. Er wordt door enkele zusters wat lekkers gebakken en we hopen dat het een gezellige en inspirerende middag gaat worden. Open Monumentendag op zaterdag 14 september vanaf 10.30 uur tot ca. 16.00 uur.

We hebben mw. Trijntje Bakker uit Noordhorn bereid gevonden om haar werkstukken tentoon te stellen. Zij maakt diverse textiel werkstukken van groot tot klein en ook sieraden. Ze heeft de tentoonstelling de titel mee gegeven ‘Textiel en steen’. Ze gebruikt verschillende technieken zoals haken, breien, borduren en vilt. Bij het maken van deze zeer verschillende werkstukken wordt er ook met stenen gewerkt. De werkstukken zijn te koop. Daarnaast vindt ze het erg leuk om iets van haar antieke / oude textiel doeken te laten zien. Bent u nieuwsgierig geworden kom dan even langs op zaterdag 14 september in de Vermaning te Noordhorn.

Gespreksgroep

We komen de eerste keer weer bij elkaar op woensdag 25 september bij Renée. 6

Extra collecten de komende periode:

22 september is de collecte voor Vredeswerk. Vredeswerk richt zijn aandacht op Christian Peacemaker Teams deze staan voor een geweldloze aanwezigheid in plaatsen waar dialoog wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk is door grote machtsongelijkheid. Ook richten zij hun aandacht op geweldloos samenleven, ze geven onder andere cursussen op het gebied van conflicthantering. 13 oktober is de collecte voor de Doopsgezinde zending, deze werkt wereldwijd in gelijkwaardigheid samen in het zoeken naar de inspirerende betekenis van Bijbelverhalen voor het hier en nu. 10 november is de collecte bestemd voor gemeente opbouw. U begrijpt dat dat in tijden van krimpende gemeenten een onderwerp is wat ons aller aandacht vraagt. 24 november, de collecte van vandaag is bestemd voor het Platvorm Westerkwartier en met name voor ondersteuning van de voedselbank. Ook vorig jaar hebben we aan deze collecte zowel materieel als met geld ondersteund. 8 december, Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die sinds 1976 wereldwijd hulp biedt aan vluchtelingen en ontheemden. Helaas zien we dat dit onderwerp nog steeds actueel is en een einde is nog niet inzicht. Kerstfeest, zoals gebruikelijk zal de collecte ook dit jaar weer bestemd zijn voor Warchild. 25 december, ook het werk van wereldwerk gaat ieder jaar door, men beoogt om namens en met doopsgezinden te werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid. 7 31 december, de laatste extra collecte van dit jaar is bestemd voor Stichting Exodus, deze stichting biedt zowel met professionals als met vrijwilligers opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Dit is zeer belangrijk werk en kan terugval in het vroegere leven voorkomen.

Opmerking
Bovenstaande lijst is samengesteld aan de hand van de nu bekende informatie, er kan natuurlijk altijd een verandering plaatsvinden of de situatie kan vragen om een andere invulling van de collecte.


PREEKBEURTEN

08-09 14.00 u.! Startdag
22-09 10.00 u. Zr. M. Voorhans
06-10 10.10 u Broederschapsdag Groningen
13-10 10.00 u. Ds. Annegreet v.d Wijk
20-10 9.30 u. Gastkerk Interkerkelijke dienst
10-11 10.00 u. Ds. E. Rijkmans
24-11 10.00 u. Laatste zondag Kerkelijk jaar Br H Meiborg
08-12 10.00 u. Ds. G. Brüsewitz 9

AFSCHEID VAN DS. J. KIKKERT

Tijdens een informele bijeenkomst op 4 juli hebben we als Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier afscheid genomen van ds. Jacob Kikkert en zijn vrouw. Zij hebben de stap genomen om in september naar Curaçao te gaan om daar nog een aantal jaren in de Fortkerk voor te gaan als predikant. Dat is best een hele stap en in een eerdere koffieochtend had ds Kikkert ons daar al een indruk van gegeven met beelden.

De bedoeling was een gezellig samen zijn met koffie en wat lekkers en dat werd het ook !

Zeven goede jaren waarbij wij dankbaar terugkijken op pastoraat, koffiemorgens en predikbeurten en ik hoop dat daar nog goede jaren bijkomen in Curaçao. Een fotocollage van onze gemeente én leden en een mooie plant werden tot slot gegeven om nog even de herinnering levendig te houden.

Het gaat jullie oprecht goed Jacob en Hotske!
10
Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier juni, juli, augustus 2019

Adres ds Kikkert: Entinge 7 Roden.
DATA:
9 juni dienst in Eenrum ( laatste keer)
23 juni buitendag Beetsterzwaag
4 augustus Buitenpost
8 september Startmiddag
Inhoud
2 Voorwoord: Tijd voor Pinkster
3 Afscheid ds. Jacob Kikkert / Met Pinksteren naar Mensingeweer
4 Nieuwe organisatie ADS
5 Diensten komende maanden
6 Preekrooster
7 Verjaardagen
8-10 Regionale buitendag: Noorderland ( GDS + FDS)
(veulen Orisette van Renée)

1

VOORWOORD:

TIJD VOOR PINKSTER Voor je het weet, komt er al weer een rondom de Vermaning uit, dus realiseer je je dat je nu echt weer iets op papier “moet” gaan zetten, de tijd staat niet stil...
Pinksteren tegemoet, de zevende zondag na Paaszondag begon vroeger bij ons thuis in de Zaanstreek met Luilak. Eerst een groot vuur per buurtvereniging en dan in de vroege zaterdagmorgen voor Pinkster liep je net na 4 uur met alles wat lawaai kon maken door de buurt om mensen wakker te maken met pannendeksels, een groot blik als trommel en als je een fiets had een heel serie blikjes aan een touwtje achter je fiets aan . Er werd ook belletje getrokken, maar daar kon je je tegen “wapenen” door je bel te demonteren of er een washandje tussen te stoppen. De buurt onveilig maken was het niet, de mensen wisten wat er komen zou en misschien deden ze wel watjes in de oren als ze wilden doorslapen.
Eigenlijk heeft het christelijke Pinksterfeest veel dezelfde elementen, bedacht ik me: het vuur ontvlamt en wordt weer opgestookt, mensen worden wakker geschud, eenlingen kunnen ineens weer betrokken worden/zijn bij de gemeenschap. Geen irritatie, geen gemor, maar samen één richting uit, dat is de keuze die je kan maken als je de watjes uit je oren doet en vol goede moed geniet van de warmte die het vuur jou kan geven

2

AFSCHEID DS JACOB KIKKERT

In de dienst van 12 mei jl heeft ds J.H. Kikkert aangegeven, dat dit zijn laatste kerkdienst bij ons was. Per september gaat hij samen met zijn vrouw naar Curaçao, waar hij de nieuwe predikant in de Fortkerk In de hoofdstad Willemstad zal worden.In overleg met ds Kikkert kunnen we op donderdagmorgen 4 juli om 10 uur tijdens een informeel samenzijn afscheid van ds Kikkert en zijn vrouw nemen. U wordt allen van harte uitgenodigd !

MET PINKSTER NAAR MENSINGEWEER.

De Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum nodigt ons van harte uit om samen Pinkster te vieren . Zij vieren hun 200 jarig bestaan, vieren wat er was met een zekere trots en weemoed. Het is nl ook de slotviering. Zondag 9 juni om 14.30 uur begint de dienst, de kerk is vanaf 14.00 uur open.

NIEUWE ORGANISATIE STRUCTUUR ADS (ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT).

De huidige structuur van de ADS, Broederschapsraad en Broederschap Vergadering,waarin iedere gemeente een afgevaardigde heeft, voldoet niet meer. Het aantal doopsgezinden loopt terug en de leden vergrijzen. En bestuursvacatures zijn steeds moeilijker in te vullen. Het is daarom wenselijk om de structuur aan te passen. De BV en de BR komen te vervallen en worden vervangen door een ledenraad deze ledenraad bestaat uit ca. 20 personen, dit zijn afgevaardigden uit de verschillende regio’s. Voor het GDS gebied (Groninger Doopsgezinde SociËteit) komen er 2 afgevaardigden. Deze Ledenraad komt samen met het bestuur van de ADS (5 pers.) 3x per jaar bij elkaar. Naast de ledenraad komt en jaarlijks een bijeenkomst waarvoor alle doopsgezinden uitgenodigd worden, op deze bijeenkomst worden geloofsinhoudelijke zaken met elkaar besproken. De uitkomsten/adviezen van deze dag worden verwerkt door de ledenraad. Op een informatie bijeenkomst van de ADS te Leeuwarden zijn deze plannen gepresenteerd, vanuit Westerkwartier zijn we hier heen geweest. Het is duidelijk dat er veranderingen moeten komen en dit is een goede aanzet.

DIENSTEN IN DE KOMENDE MAANDEN.

De zomer is bij uitstek de periode om erop uit te trekken en dat gaan we de komende periode dan ook doen.
 • 9 juni, eerste pinksterdag is er een gezamenlijke dienst in Eenrum waarvoor we uitgenodigd zijn. Dit is de laatste dienst in de Vermaning van de gemeente Eenrum. Voorgangers zijn; ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma en ds. Jacob Kikkert.
 • 23 juni, is de gezamenlijke buitendag van de noordelijke doopsgezinde in Beetsterzwaag, voor verdere informatie zie elders in deze Rondom de Vermaning.
 • 4 augustus brengen we een bezoek aan de doopsgezinde gemeente in Buitenpost. Er blijven nog een viertal zondagen over waarop we dienst hebben in de Vermaning te Noordhorn, graag willen we als kerkenraad uw aandacht vragen voor de extra collectes bij deze diensten.
 • 30 juni is de extra collecte bestemd voor het inloophuis de Ruimte te Almere. Het is een doopsgezind huis dat in 1988 geopend is. Het staat open voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, een luisterend oor zoekt of gezelligheid wil brengen of vinden. Er worden diverse aktiviteiten georganiseerd zoals; maaltijden, zang- en gebedsavond, stiltecentrum geweldloos communiceren en vele andere zaken. Meer informatie kunt u lezen op www.inloophuisderuimte.nl.
 • 14 juli is de extra collecte bestemd voor SDO (Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling). SDO maakt deel uit van Doopsgezind wereld werk. SDO wil ons informeren en adviseren over duurzaamheid in het leefmilieu en ontwikkelingssamenwerking. Ze brengen graag een uitwisseling van goede ideeËn en voorbeelden tussen gemeenten en personen tot stand. Leefmilieu en gerechtigheid in economische verhoudingenzijn de thema’s van de stuurgroep. Meer informatie kunt u vinden op www.sdo.doopsgezind.nl.
 • 11 augustus de extra collecte ten bate van de Stichting GDB (Gemeenschap Doopsgezind Broederschapswerk) t.b.v. het vrijplaatsenfonds van de Retraites. De doelstelling van het GDB is het persoonlijk godsdienstig leven en het gemeenteleven in de kerkelijke gemeenten in Nederland te versterken. Ze biedt o.a. materiaal aan voor gesprekskringen en organiseert retraites. Een retraite is een inbreuk op de tredmolen van alledag, het is een bezinningsmoment, niet wereldvreemd, niet vroom. Het is tijd voor stilte, voor een bijbeltekst, voor creatieve werkvormen.Zie www.doopsgezind-bezinning.nl.
 • 25 augustus is de collecte bestemd voor het Project in Suriname van Marije en Franz. Vorig jaar hebben zij u daar het één en ander over verteld. Het weeshuis waar zij bij betrokken zijn is bezig met een verbouw van de keuken. Geld voor wat nieuw keuken materiaal zoals hand- en theedoeken is van harte welkom. Ook is er geld nodig voor matrashoesjes die aan vervanging toe zijn. En zo zullen er nog wel enkele zaken zijn waarvoor uw gift heel welkom is.

5

PREEKROOSTER

09-06 10.00 u. 1ste Pinksterdag Naar Eenrum
23-06 Buitendag GDS 'Zalencentrum ’t Buorskip Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag
30-06 10.00 u. Ds. R. Yetsenga
14-07 10.00 u. Ds. E. Rijkmans
04-08 10.00 u. Naar Buitenpost
11-08 10.00 u. Br. P. Hoekstra
25-08 10.00 u. Br. H. Meiborg
08-09 10.00 u. Startmiddag met film

6

Paasontbijt

7

NOORDERLAND, VOORBIJ DE HORIZON

regionale buitendag op zondag 23 juni 2019
Een dag vol bezinning, inspiratie en ontmoeting op zondag 23 juni 2019.
Doopsgezinden uit de vier noordelijke provincies organiseren dan voor de allereerste keer samen een buitendag. De locatie is 'De Buorskip’ in Beetsterzwaag (onverhoopt is 'de Roggenberg' als locatie komen te vervallen). De bijeenkomst belooft feestelijk te worden, deels (zo mogelijk) in de open lucht, en met veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Het thema voor deze dag is 'Noorderland, voorbij de horizon'. Het is het denkbeeldige land waar doopsgezinden uit Noord-Nederland samen naar onderweg zijn. We vieren dat we met elkaar op weg zijn naar een hoopvolle toekomst. Hoe dat er uit gaat zien weten we niet. Wel dat we samen onderweg zullen zijn, op avontuur. En misschien zien we iets van toekomst al dagen!
Voor wie?
Georganiseerd door doopsgezinde gemeenten. Voor gezinnen. Voor grootouders en kleinkinderen. En voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof, zich betrokken voelt bij een geloofsgemeenschap en op zoek is naar inspiratie en een unieke ervaring van samen gemeente-zijn. En iedereen kan meedoen, van de jonge spring-in-het-veld tot rollator-gedreven senioren. En alles daar tussen in. We hebben elkaar immers nodig: voor de verhalen, voor het gedeelde verlangen. We hebben elkaar immers nodig: voor de verhalen, voor het gedeelde verlangen, voor hoop.
Wat?
Een dag vol inspiratie. De dag vangt aan met een warm welkom en het begin van samen vieren en zingen. Aansluitend zijn er workshops voor denkers, doeners, dromers, praters, wandelaars en creatievelingen. Of om te genieten van even nietsdoen. Kortom, voor mensen die het leuk vinden zich onder te dompelen in allerlei inspiratiemomenten, bijzondere gesprekken en ontmoetingen. Of juist stilte en rust zoeken om geestelijk even uit te waaien. Het is er allemaal. Maar ook voor kinderen en jongeren is er van alles te beleven. Na het uitgebreide lunchbuffet oefenen we onder deskundige begeleiding een aantal liederen en sluiten af met een inspirerende viering. Het wordt een prachtige dag!


Wanneer: zondag 23 juni 2019
Waar: Zalencentrum ’t Buorskip
Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag
Hoe laat: 10.00 uur Inloop, 10.30 uur aanvang.
Kosten: € 10,00 p.p. Kinderen € 5,00 p.p.
Opgave en betaling vóór 9 juni (= Pinksterweekend) via uw kerkenraad:
Voor zowel de buitendag als het kamperen. (geef a.u.b. ook uw dieetwensen door)
Informatie: Tineke de Vries
06 25 36 31 95
tdevriesdrent@gmail.com


Programma
10.00 tot 10.30 uur Inloop met koffie
10.30 tot 11.00 uur Welkom, zingen en vieren
11.00 tot 12.15 uur Workshops
12.30 tot 13.30 uur Lunch
13.30 tot 14.15 uur Samen zingen
14.15 tot 15.00 uur Afsluitende viering
Voorgangers: Roelof Akse, Geert Brüsewitz en Wiske Beuker
Workshops
Hand letteren - Moniek Rekker
Bezinnend Wandelen - Graddie Meier
De weg van de Comforters - Marjan Huisman
Visoenen voor u, spiritueel waarzeggen - Geert Brüsewitz
Doopsgezind, van blijvende waarde - Pieter Post en Jacob Kikkert
Speeddaten - Yvette Krol
Spiegelverhalen - Jehannes Regnerus
Schilderen voor kinderen en ouderen - Anne Marjan Bosma
Zingen - Caroline in ’t Veld
Quilten - Jantiena de Vries-Durksz
Huisgemeenten - Sieb Kiestra
Kinder- en jongerenprogramma - Janneke Leerink

Ds. Kikkert vertrekt naar Curacao en gaf een koffieochtend Over waar hij daar komt te werken


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier maart, april, mei 2019
DATA:
17 maart ledenvergadering na de kerkdienst
koffieochtenden:
19 maart 9.45 UUR
14 mei 9.45 uur
De weg van de Thora, bijbelstudie
12maart 13.30 Schuilplaats
9 april 13.30 Schuilplaats
30+ Laatste woensdag v.d. maand, 20.00 uur bij Renée:
27 maart
24 april
Inhoud
2 Voorwoord
3 Berichten van de kerkenraad / Wereld Broederschapsdag
4 Vermaningspad, Fredeshiem-midweek , DoRE Cafe
5 Jaarboekje , Regionale buitendag GDS + FDS
8 In memoriam Alie Hazenberg-Rosema
9 Verjaardagen, externe data
10 Gespreksgroep 30+
1

VOORWOORD: EEN FEESTDAG MET EEN HOOFDLETTER.

Heeft u dat nu ook, het idee dat dit jaar de lente veel eerder is begonnen ?
De sneeuwklokjes bloeien volop en lijken groter dan ooit en verder bloeit en groeit er al zoveel: het is een lust voor het oog ! Vanmorgen, 24 februari, liep ik in de volle zonschijn te wandelen langs de waddenkust en waarachtig: een veldleeuwerik zong uitbundig zijn lied terwijl hij in de strakblauwe lucht omhoog ging en dat meerdere keren in een korte periode!.

LENTE ! dacht ik bij mijzelf: Dit geeft mij een écht lentegevoel!
Het begin van de lente is ooit vastgesteld op 20 maart en tijdens een concilie van Nicea in het jaar 325 werd besloten dat Pasen wordt gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Die regel heeft gemaakt dat het christelijk paasfeest in de westerse kerken tussen 22 maart en 25 april valt, dit jaar pas op 21 april.
De weg naar Pasen toe begint wel: het carnaval barst straks los, vnl in de zuidelijke provincies en de tijd van vasten en bezinning volgt daar op. In de doopsgezinde traditie is de weg naar Pasen toe niet altijd zo duidelijk,: er zijn geen kruiswegstaties, geen andere bezinningsmomenten naast de kerkdiensten, geen vastentijd of een Goede Week, maar toch....
Er zijn wel degelijk mensen, die in Vermaningen met elkaar onderweg naar Pasen gaan. Ook in Zuidhorn worden door een groepje actieve mensen rondom de Raad van Kerken in de eerste 3 dagen van de Goede Week vespers georganiseerd: stil zijn , je bezinnen en luisteren naar muziek.

Zo kan men ook op weg gaan naar Pasen: naar een Feestdag met een hoofdletter. Ik wens u allen een goede tijd toe !

Renée

2

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

De afgelopen periode zijn er geen bijzondere zaken aan de orde geweest. We kunnen terugkijken een goedgevulde kerk op eerste kerstdag. Willemien is druk bezig om het preekrooster voor 2020 te organiseren, we gaan binnen kort bij alle graven langs die in beheer zijn bij het gravenfonds. Ook hebben we een datum voor de ledenvergadering geprikt. Het leek ons handig om het dit keer te doen na een kerkdienst het wordt 17 maart, noteert u deze datum vast in de agenda of misschien heeft u al informatie ontvangen.

Tineke

WERELDBROEDERSCHAPSZONDAG.

Met een groot aantal gemeenten uit het GDS-gebied vierden we op 27 januari in DG Haren een dienst met als thema: ” Gerechtigheid onderweg “ , bedacht door de doopsgezinde gemeentes in Latijns-Amerika. Ds. S. van der Meer en ds. J. Kikkert lieten ons aan de hand van een filmpje zien, hoe actueel het helaas blijft om mensen die vluchten voor geweld een menswaardig bestaan te garanderen. Een jong meisje uit Syrie wil na 3 jaar in Nederland te zijn alleen maar hoeven te zeggen : ik ben Loujein en ik ben 12 jaar oud, zonder te hoeven vertellen dat ze gevlucht is. Verder gaan met je leven, een nieuw bestaan te kunnen opbouwen, mensen te ontmoeten, die een helpende hand reiken en je betrekken in de gemeenschap waar je nu deel van uit gaan maken.
Het blijft van alle tijden, maar niet minder een opdracht om met elkaar te blijven streven naar gerechtigheid onderweg.

Renée (zie de foto op bladzijde5) 3

DIVERSE ZAKEN DIE DE AANDACHT VRAGEN

Vermaningspad
Ook dit jaar wordt er op Hemelvaartsdag, 30 mei, weer een Vermaningspad georganiseerd.
De organiserende gemeente is Apeldoorn, er is een fietstocht via knooppunten vanuit Apeldoorn naar Mennorode. Ook worden autoroutes naar Deventer en Zutphen aangegeven.
Dus als u denkt dat lijkt me wel iets, let dan op verdere informatie via de nieuwsbrief Doopsgezind NU.

Midweek op Fredeshiem
Van 20 tot en met 24 mei wordt door de FDS en GDS een midweek georganiseerd met name voor de wat ouderen in onze doopsgezinde gemeenten
De midweek in Fredeshiem staat voor: gezelligheid, goede verzorging, heerlijk buiten zijn, mooie excursies en afwisselende activiteiten. Ieder jaar is er een thema dat gedurende de hele week centraal staat. Met elkaar wordt zo een goede week beleefd. U wordt van harte uitgenodigd om mee te gaan. De leiding is in handen van Annie Rekker en Hotsche en Jacob Kikkert.
Meer informatie bij ds. Jacob H. Kikkert, tel.: 0651516030
DoRe-Café Groningen
Het DoRe-Café van de doopsgezinden en remonstranten in Groningen gaat dit voorjaar met een drietal bijeenkomsten in op het steeds opvallender maatschappelijk fenomeen van de groeiende verscherpte tegenstellingen tussen diverse groepen mensen. Soms wordt er zelfs een echte muur opgeworpen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Als u dit boekje ontvangt is de eerste bijeenkomst op 6 februari al geweest. Op de volgende bijeenkomst 6 maart, in de doopsgezinde kerk, geeft de theoloog en filosoof Chris Doude van Troostwijk zijn visie op bovengenoemd thema. En op 9 april doet historicus en bestuurskundige Meine Henk Klijnsma dat in de remonstrantse kerk. Als u geïnteresseerd bent in deze bijeenkomsten kunt u voor meer informatie het beste contact opnemen met ds. Jacob H. Kikkert.

Jaarboekje
Het doopsgezinde jaarboekje 2019 is uit en kan besteld worden. Het jaarboekje bevat persoonlijke gegevens en is in verband met de AVG niet openbaar. Als u een boekje wilt hebben kunt u dit bij de secretaris van de kerkenraad (zr. Joke de Haas) kenbaar maken. Het boekje kost 10 euro. U kunt dit uiterlijk tot en met 17 maart as. doen.

Regionale buitendag op 23 juni
Houdt u vast een plekje open in de agenda voor de regionale buitendag deze wordt dit jaar samen met de FDS georganiseerd. Als locatie is gekozen voor het recreatiepark ‘de Roggeberg’ in Appelscha. Er zullen verschillende activiteiten zijn voor jong en oud. Als u wilt kunt u al een dagje eerder komen, er is op het terrein ruimte om te kamperen.

Tineke


World Fellowship Day in Haren

6

Kerstkoortje


7

IN MEMORIAM ZR. AALTJE (ALI) HAZENBERG-ROSEMA

Op 24 januari jl is zr. Hazenberg overleden. De crematie heeft plaatsgevonden op woensdag 30 januari te Groningen, ds. Saakjen van Hoorn heeft daar o.a. het woord gevoerd.
Zr. Hazenberg is in Briltil geboren en opgegroeid en indertijd gedoopt in de doopsgezinde gemeente te Den Horn. Na haar huwelijk met Jan Roelf Hazenberg is zij komen wonen op de boerderij aan de Casper Robblesdijk te Grootegast. Deze lag toen een eind buiten het dorp en was bereikbaar via een karrespoor. Ook was er geen elektriciteit en gas aanwezig, het waren dus, uitgaande van die huidige tijd, zeer eenvoudige omstandigheden. Hier hebben ze vele jaren gewoond en gewerkt en het waren zoals in ieder gezin goede en zware tijden. Hun dochter Elly is hier geboren, dit was een zeer welkom geschenk. Tijdens de crematie werden door familieleden herinneringen opgehaald van logeer partijen op de boerderij. Zij konden altijd rekenen op een warm onthaal en bewaren dierbare herinneringen daaraan.
Na hun werkzame leven is het echtpaar Hazenberg in het dorp Grootegast gaan wonen, hier hebben zij nog enkele goede jaren gehad. Zij moesten echter als gevolg van de ziekte van br. Hazenberg verhuizen naar een appartement met meer zorg. Na het overlijden van haar echtgenoot is zr. Hazenberg hier blijven wonen en heeft zij nog goede jaren gehad. Zij heeft tot op hoge leeftijd met de fiets nog haar rondje door het dorp kunnen maken en ook genoot zij van de bezoekjes aan haar dochter Elly en schoonzoon Henk in Peize.
Zelf denk ik met plezier terug aan de korte bezoekjes die ik haar zo nu en dan bracht.

Tineke 8

VERJAARDAGEN

Maart
06-03 * Dhr. H.H. Blink
07-03 * Dhr. T. Westerlaan
22-03 * Mevr. A. Datema-Hamming

April
12-04 * Mevr. G.J. Couperus
12-04 * Mevr. W.K. Jonker
23-04 * Mevr. B. Hoekstra
28-04 * Mevr. T. Dijkstra-Groeneveld

Mei
10-05 * Dhr. H. Couperus
10-05 * Mevr. J. A. Jimmink-Waiboer
25-05 * Mevr. J. Blink-Molema

Juni
01-06 * Mevr. L. Buiskool

OVERIGE DATA

28 april uitvoering Museskoor-Koortje Noordhorn in onze kerk om 15.00 uur

15,16 en 17 april vespers in de Goede Week : 19.30 uur in de Jozefkerk

Donderdag 28 maart: Passiemuziek door de eeuwen heen 20.00 uur Dorpskerk, Jellemaweg, inleider Kees Kugel 9

GESPREKSGROEP “30+”

In januari zijn we weer gestart, met 9 personen komen we iedere laatste woensdag van de maand bij elkaar. Het onderwerp voor de komende keren is de BROEDERLIJKE VERENIGING. Officieel is het ‘Broederlijke Vereniging van ettelijke kinderen Gods’. Het is het verslag van een bespreking die op zondag 24 februari 1527 te Schlatten am Randen (ca. 20 km noordwestelijk van Schaffenhausen) gehouden is. Het is niet duidelijk wie de bijeenkomst heeft georganiseerd en ook niet wie er allemaal bij aanwezig waren. Het enige wat met zekerheid kan worden gezegd is waar het was en wie de tekst heeft opgesteld. In deze tekst worden een 7tal regels geformuleerd waaraan een ‘doopsgezinde gemeente’ moest voldoen.
Ik ben er nieuwsgierig naar hoe wij als leden van de gespreksgroep nu na bijna 500 jaar denken over deze regels. De eerste regel waar we over gesproken hebben is de doop.
‘De doop moet gegeven worden aan al diegenen, aan wie boete en verandering des levens is onderwezen en die waarachtig geloven, dat hun zonden door Christus zijn weggenomen, aan al diegenen die in de opstanding van Christus willen wandelen en met Hem begraven willen worden in de dood, zodat ze met Hem kunnen opstaan, en, die dat dan uit eigen beweging met die bedoeling van ons verlangen.
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe u hier nu anno 2019 over denkt.

Tineke


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier december 2017, januari, februari 2018
3 december naar Groningen
22 dec kerstavond voor jong en oud met koortje
25 dec koffiedrinken voor de kerstdienst om 9.30 uur en koortje
21 jan World Fellowship Day in Stadskanaal om 10.15 uur
23 jan Koffieochtend van 10 - 11.30 uur Om 9.45 u. staat de koffie klaar.

30 +
29 nov bij Renée
31 jan
28 febr

Inhoud

2 Voowoord
3 Kerstleis
4 Bericht vanuit de kerkenraad
5 GDB doopsgezinde retraites
7 Verjaardagen
8 Oecumenisch Winterwerk Raad van kerken lezingen
    Tentoonstelling tekeningen van Jan Ernst Douma op Nienoord
    GDS en ADS
9 In memoriam Anna Zeemans

Voorwoord

Op weg naar kerst...

Elk jaar overvalt mij dat weer een beetje, om een stukje te schrijven in november, terwijl het “kerstgevoel” nog ver te zoeken is.

Ja, nog even en de adventstijd begint weer, een tijd van bezinning en verwachten, het Latijnse woord “adventus” betekent immers : “ komst “. Je zou kunnen zeggen dat Advent de voorbereiding op het kerstfeest is. Daar krijgen we de tijd voor: om langzaam in 4 weken tijd ons op deze viering voor te bereiden. Dat is niet alleen het bedenken of je dit jaar kerstkaarten gaat versturen en aan wie óf de voorbereidingen en het uitnodigen van gasten voor het kerstdiner, hoewel dat ook belangrijk kan zijn Het gaat mij meer om de verstilling, het bezinnen wat de geboorte van dit bijzondere kind met je doet. “Licht in de duisternis”, dat we elk jaar weer mogen vieren.
Voor mij is het de hoop dat we elk jaar weer opnieuw mogen beginnen met wat verdraagzamer, wat respectvoller tegenover elkaar te zijn. Dat heeft voor mij met “het kerstgevoel” te maken. Soms ben ik dat even kwijt in de wereld waarin we leven met zoveel mensen, die niet op hun bestemming zijn. Niet zolang geleden las ik weer eens opnieuw een uitspraak van Tsjechische schrijver en voormalig president van Tsjecho-Slowakije Václav Havel :

-Hoop is niet de overtuiging dat dingen goed zullen komen, maar de zekerheid dat iets zin heeft, ongeacht of het goed zal komen -

Ik wens u allen namens de kerkenraad een zinvolle adventstijd en goede kerstdagen toe! Renée ter Veer

Kerstleis Anton van Duinkerken

Het is gebeurd op een winterdag
des nachts om twalef uren.
De kleine kudde met herders lag
te sluimeren bij de vuren.
Toen klonk uit de hemel een heldere wijs:
Kyrie Eleys.

Maar ik en gij waren niet daarbij,
ons trokken te vele zaken
naar aardse gewichtigdoenerij,
naar wereldse vermaken
of naar onze zorgen voor drank en spijs
Kyrie Eleys.

De herders hadden hun handen vol
eenvoudige geschenken.
Zij gaven het Kerstkindje schapenwol
en baden het: wil aan ons denken,
wanneer Gij zult zijn in Uw paradijs.
Kyrie Eleys..

Doch ik en gij komen achteraan
met duizenden meegelopen.
Wij zullen wel Iang in de rij moeten staan,
maar de staldeur is nog open.
Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs.
Kyrie Eleys,

Uit En dit zal u een teken zijn. Uitg De Toren Naarden

BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Wat heeft ons de afgelopen periode bezig gehouden en wat vraagt onze aandacht de komende periode?
Jan Albert is betrokken bij de tentoonstelling in Nienoord over 500 jaar reformatie, elders in dit berichtenblad leest u hier meer over.
De subsidie aanvraag voor onderhoud van het kerkgebouw bij de Rijksdienst voor cultuurgoed is toegekend. Dit betekent niet dat alles op de schop gaat maar er is een officieel onderhoudsplan opgesteld voor de komende 6 jaren. Dit is door Jan gebeurd in samenwerking met Monumentenwacht. Dit plan is goedgekeurd en er kan in het voorjaar een begin meegemaakt worden.
Een zestal predikanten uit de grotere doopsgezinde gemeenten in het GDS en FDS gebied maken zich zorgen over de toekomst van de gemeenten. De afgelopen jaren zijn zij regelmatig bij elkaar gekomen om over het gemeente zijn na te denken. De vraag of het wenselijk is om meer met elkaar op te trekken kwam naar boven. Dit heeft geresulteerd in een gespreksboekje. Zodra we het boekje ontvangen hoort u hier meer over.
Renée en Jan Albert zijn naar een overleg met de dg gem. Groningen geweest waar ook de dg. gem Eenrum en Assen bij aanwezig waren. De dg gem. Eenrum heeft aangegeven dat zij zich in het voorjaar van 2018 opheffen en overgaan naar Groningen. Dg. gem Assen en Westerkwartier gaan voorlopig nog op de oude voet door.
De voorbereidende activiteiten voor de kerstperiode zijn gestart, het koortje komt binnenkort weer bij elkaar, er zijn afspraken gemaakt over de organisatie van het kerstfeest voor jong en oud en de kerstviering op eerste kerstdag. We drinken dan voorafgaande aan de dienst om 9.30 uur een kopje koffie.
In het voorjaar willen we nog een bijeenkomst organiseren voor de bezoekersgroep, een datum is nog niet gepland.
Tot zover enkele zaken die de kerkenraad bezighoud.

Tineke

GDB - Doopsgezinde retraites

Ook in 2018 worden er weer twee retraites gehouden op Buitengoed ‘Fredeshiem’.

Retraite 1: Voor vrouwen en mannen en (echt)paren
Datum: 19, 20 en 21 januari 2018
Thema: “De innerlijke ruimte”
Leiding: ds. Marion Bruggen, drs. Marjan Kip, ds. Christine Schlette
Retraite 2: Vrouwenretraite in de 40 dagen tijd
Datum: 16, 17 en 18 maart 2018
Thema: Zo goed als nieuw
Leiding: ds. Iris Hasselbach-Jongsma, ds. Margreet Eberwijn-Verveld
Deelnameprijs: Afhankelijk van kamer varieert de prijs van 165 tot 200 euro pp.
De deelname prijs is exclusief annuleringsverzekering. De deelname prijs is variabel i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs voor een 1-persoonskamer is 185 euro en voor een twee persoonskamer is het 165 euro. Wie meer kan en wil betalen kan tussen de 200 en 185 euro betalen.
Als de deelnameprijs niet geheel opgebracht kan worden kan een beroep gedaan worden op het steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften (ook in onze gemeente wordt voor dit fonds een collecte gehouden). Uw verzoek om financiële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marije Koettniz-Worst.
U kunt zich aanmelden bij:
Marije Koettnitz-Worst
B. Venemastraat 11 B7
9671 AA Winschoten

Verjaardagen

December
14-12-1961 * Mevr. A. de Boer

Januari
09-01-1948 * Dhr. J. v/d Wijk
11-01-1930 * Dhr. W. Hansma
16-01-1926 * Mevr. T.C.A. Schuiringa-Mulder
19-01-1947 * Dhr. R. den Boef
28-01-1941 * Dhr. S. de Jong

Febru ari
18-02-1949 * Dhr. A. Dijkstra
18-02-1945 * Dhr. A. van Til
19-02-1927 * Mevr. A.G. Mensinga-Dijkstra
20-02-1955 * Dhr. A.S. van Benthem
22-02-1937 * Mevr. G. Oosterhuis-Timmer
25-02-1914 * Mevr. D. Sijpkens - Schuiling
27-02-1954 * Dhr. H.J. Zeemans
27-02-1946 * Mw. A. van Til-Vredeveld


Oecumenisch Winterwerk Raad van Kerken Zuidhorn

 • Woe 6 en 13 december Een dwarse gelovige PeterRollins ( o.l.v Yke van
  Luinenburg) 20 uur, consistorie Dorpskerk , Kerkstraat 18
 • Vrij 10 en 17 januari- Bericht van grote vreugde naar marcus. (ds Henk
  Pol), 20 - 22.00 uur, Consistorie Dorpskerk, Kerkstraat 18
 • Zo Rondje kerkenpad:o.l.v Renée ter Veer op::
  Zo 14 februari RK St Jozef kathedraal Radesingel 2 en
  Zo 4 februari Remonstrantse gemeente Coehoornsingel 14
 • Di 23 en 30 januari, 6 februari - Lijden en volhouden inleider ds Jörg Buller
  20.00 uur, Consistorie Dorpskerk, Kerkstraat 18
 • Zo 18 februari Cantatedienst met 2 cantates van J.S. B ach :
  (BWV 127: Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott.
  BWV 186: Ärgre dich, o Seele, nicht.) dienst begint om 10.00 uu
 • Woe 14 februari - Een patriot op de preekstoel (inl Kees Kügel)
  20.00 uur, Dorpskerk, Kerkstraat 18
 • Woe 21 februari - Stefan Hertmans, de bekeerlinge( Ds. Henk Pol)
  20.00 - 22.00 uur, RK pastorie


Tentoonstelling Nienoord

Tentoonstelling tekeningen van Jan Ernst Douma

In het kader van 500 jaar reformatie op Nienoord is er een tentoonstelling op Nienoord met tekeningen van alle ongeveer 50 kerken .in het Westerkwarteir, waaronder onze Doopsgezinde in Grijpskerk, Den Horn en Noordhorn. Het is in de ‘Termaten hal’ in de tuin van Nienoord in Leek. Als extra illustratie liggen daar onze oudste bijbel van 1687 en ons wandbord ‘Dpen wat mondig’ is in een vitrine middenvoor bij de ingang van de tentoonstelling. Gaat u eens kijken, de tentoonstelling loopt tot maart 2018.

GDS en ADS

Op woensdag 15 november was de najaarsvergadering van de Groninger Doopsgezinde sociëteit en op zaterdag 18 nov. de najaarsvergadering van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit bij beide was er een goede sfeer.

In memoriam Anna Zeemans

Anna Zeemans - van Oosten is niet meer onder ons. Ze heeft haar strijd moeten staken en is op 12 oktober na een liefdevolle verzorging van bijna 7 jaar in verpleeghuis Maartenshof in het bijzijn van haar man en kinderen overleden. Als ik aan Anna denk, denk ik aan een vrouw met een sterk karakter. Een vechter, die ondanks het feit dat haar lichaam haar hoe langer hoe meer in de steek liet door MS daar nooit over klaagde. Anna zal best een hele strijd hebben geleverd en ook op haar gezin heeft het ruim 30 jaar ziek zijn een grote invloed gehad. Ze praatte daar echter liever niet over, dat begreep ik wel en had daar diep respect voor. Jarenlang verzorgde ze ons mededelingenblad ”Rondom de Vermaning“ dat soms op een andere datum werd uitgegeven, zoals het Anna uitkwam (want ze liet zich niet in een keurslijf dwingen), maar altijd netjes verzorgd, zo was Anna. Haar optimisme was aanstekelijk, ze had veel belangstelling voor de ander en de bezoekjes aan haar door Janny en mij onder genot van een kopje koffie thuis en later in de hal beneden in Maartenshof waren onderhoudend gezellig.

Wij wensen Harke en de kinderen veel sterkte en kracht toe met het verlies van Anna.

Startdag Museum Wierdenland en kerk Ezinge