Rondom de Vermaning - Nieuwsbriefblad Doperse berichten


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier september, oktober, november 2017

Data:

30+        27 sept., 25 okt., 29 nov. (de laatste woensdag van de maand)
Thora-studie: 12 sept,10 okt,14 nov.
(In de Schuilplaats om 14.30 uur)
17 sept   Startdag Museum Wierdenland Ezinge
26 sept   Koffieochtend
1 okt       broederschapsdag Groningen
22 okt.   Raad van Kerken dienst
21 nov   Koffieochtend
Inhoud

1 Data
2 Startdag
3 Vredesweek
6 Berichten vanuit de kerkenraad
7 GDS-buitendag-Norg
8 Verjaardagen
9 Tentoonstelling Nienoord
10 Startdag in Ezinge

STARTDAG

Startdag? Zult u denken, dat is lang geleden dat we zoiets gedaan hebben!
Wel, het is nooit te laat om iets weer op te starten, denk ik dan maar.
Het idee speelde al een poosje om gewoon weer eens met elkaar als gemeente op stap te gaan, maar dan echt letterlijk op stap te gaan !
Ja, we zijn in die tussentijd wel wat ouder geworden, daar houden we rekening mee, maar de “spirit” is er nog en blijft, naar ik hoop, nog wel een poosje.
Sommigen hebben genoten van een heerlijke vakantie of een dagje uit: even weg van alledaagse zorgen, de knop even om. Dat is altijd een heerlijk gevoel: de zinnen verzetten.
Dat is wat ook een startdag beoogt, maar dan in gemeenschapszin : we hebben een gemeenschappelijk doel én: daar stáán ervoor, daar gáán ervoor met een nodige portie positiviteit
Ook voor het komende seizoen zal ik graag willen meegeven : niet teveel achterom kijken hoe het was, maar de blik vooruit en doen wat we in onze mars hebben: niet méér niet minder.
Is dat niet een mooi uitgangspunt om dit komende seizoen weer met elkaar op weg te gaan?

Renée ter Veer

VREDESWEEK 2017

De vredesweek is dit jaar van 16 tot en met 24 september. Vrede is een onderwerp dat ons allen aanspreekt en waar vanuit verschillende gezichtspunten naar gekeken kan worden. Wat verstaan we onder vrede en wanneer spreken we van vrede?
Het thema van de Vredesweek dit jaar is: de kracht van de verbeelding. Er wordt daarmee een beroep gedaan op de kracht en de mogelijkheid van onze eigen verbeelding. Het gaat er om open te staan voor nieuwe beelden en ideeën. Verbeelding stelt je in staat om te dromen en om grenzen te verleggen. Om samen met de ander te zoeken naar datgene wat ons met elkaar verbindt in plaats van te kijken naar wat ons verdeelt.
Ook de Wereldraad van Kerken vraagt onze aandacht voor rechtvaardige vrede. Rechtvaardige vrede is de vrede die niet ten kosten gaat van de ander. De Wereldraad van kerken vraagt dit jaar aandacht voor de situatie in Palestina en Israël en nodigt mensen over de hele wereld uit om zich te verenigen in vreedzame acties en te bidden voor een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël. De secretaris generaal van de Wereldraad van Kerken, Rev. Dr. Olav Tveit, geeft aan dat de Vredesweek een mogelijkheid is om de wereld te herinneren aan het onopgeloste conflict in Palestina en Israël en om solidariteit te tonen met de mensen die naar vrede zoeken en lijden onder de bezetting.
Ook de Mennonite World Conference vraagt aandacht voor 24 september, dit doen ze doormiddel van een brief waarin ze onder meer aandacht vraagt om met elkaar bruggen te bouwen in een wereld die zich meer en meer polariseert.
Hierbij aansluitend volgt het Handvest voor Compassie. Dit handvest is gebaseerd op basis van de Gulden Regel (Wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan, doe dat ook een ander niet aan) en is bedoeld om mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. Vele mensen met verschillende achtergronden hebben wereldwijd aan de totstandkoming van dit document meegewerkt. Het Handvest werd in 2009 vastgesteld en gepubliceerd, het is vertaald in meer dan dertig talen.
Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Compassie is onze drijfveer om on">s onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en eenieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect. Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privéleven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen - zelfs over onze vijanden - doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt. Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie; terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft; garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren; positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren; bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen - ook van hen die wij als onze vijanden zien.
Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.
Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede met elkaar leeft.

Tineke


Als afsluiting van de 30+ groep aten we weer gezamenlijk bij Jan en Tineke v.d.Wijk

BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Afgelopen maand zijn we niet meer als kerkenraad bij elkaar geweest. Er is dus niet veel nieuws te vertellen, we hopen dat u een goede zomer heeft gehad en we gaan ons nu weer opmaken voor het nieuwe seizoen.
Van de Doopsgezinde Zending hebben we een adreswijziging ontvangen voor het inzamelen van postzegels. We hebben dit vroeger ook gedaan en willen hier wel weer mee gaan beginnen. Achter in de kerk komt een bakje te staan waar u de postzegels in kunt deponeren. Leest u hierna de richtlijnen voor het inleveren van de zegels.

Hoe kunt u de postzegels het beste inleveren?
 • Postzegels op enveloppen ruim afknippen (1cm rondom de postzegel).
 • Postzegels op kaarten laten zitten; een kaart met zegel en stempel is vaak meer waard dan de losse zegel.

Voorlopig programma najaar 2017

Allereerst willen we starten met een startzondag op 17 september elders in het berichtenblad leest u hier meer over.
We hebben een planning gemaakt voor de reguliere bijeenkomsten voor dit najaar de volgende data hebben we vastgelegd:
Gespreksgroep: de laatste woensdag van de maand dus op 27 sept., 25 okt. en 29 nov..
Studiegroep ‘Weg van de Tora’: dinsdagmiddag in de Schuilplaats om 14.30 uur op 12 sept., 10 okt., 14 nov.
Koffieochtenden: Deze data zijn mij op dit moment nog niet bekend, zodra hier meer duidelijkheid over is hoort u hiervan.

MERK 2018

Van 10 tot 13 mei 2018 vindt de MERK plaats in Montbéliard in Frankrijk. Het begint op donderdag avond (Hemelvaartsdag) met een voorstelling over de 500-jarige geschiedenis van de Dopers. Vrijdag en zaterdag zijn er inleidingen en voordrachten en zondag is de feestelijke afsluiting. Meer informatie kunt u vinden op www.doopsgezind.nl à MERK 2018.

Tineke

GDS buitendag Norg:


Yvette Krol geeft uitleg over het ‘Dopen wat mondig is’ wandbord. Daarna knipt en lijmt iedereen op een plastic bordje zijn eigen alternatieve tekst daarvoor, maar de originele versie van onze ds Smeding blijft toch de beste.

Verjaardagen

September
04-09-1948 * Dhr. J.A. Buiskool
17-09-1932 * Mevr. J. Wecke-Kroeze
18-09-1953 * Mevr. A. Zeemans-van Oosten
30-09-1944 * Mevr. de Jong

Oktober
02-10-1949 * Dhr. R.A. de Haas
13-10-1935 * Mevr. A.H. Leutscher-Fluks

November
04-11-1933 * Dhr. H. Meiborg

Gezamenlijk Kerkhof opknappen in Noordhorn
op de achtergrond een kameel.

Tentoonstelling Nienoord:

Van eind september tot eind januari is er in de Termatenhal op de borg Nienoord een tentoonstelling van tekeningen van dhr Jan Ernst Douma van alle, - ongeveer 50- kerken in het Westerkwartier. Waaronder de vermaningen van Grijpskerk, Noordhorn en Den Horn. Deze tekeningen gaan vergezeld van materiaal dat de kerkgenootschappen zelf inbrengen. Wij denken aan een foto van onze vlag, van het wandbord en een bijbel, maar ook een verhaal over onze ontstaansgeschiedenis. Deze tentoonstelling is naar aanleiding van 500 jaar Reformatie.

Startdag 17 september

In het beginstukje heb ik al vermeld, dat we een startdag organiseren, nou ja, eigenlijk een startochtend. Als locatie hebben Museum Wierdenland in Ezinge uitgekozen, niet zover uit de buurt.

Het plaatsje Ezinge is een oude wierde en aan de hand van opgravingen, die met een film van een kleine 10 minuten verduidelijkt worden, is er veel bekend geworden over de vroegere bewoners. Er is ook een tentoonstelling van schilder Matthijs Röling te zien, die in Ezinge zelf woont. Hij hecht grote waard aan rust en vrijheid, die hij vindt in de provincie Groningen “Weelderige Wierde” is de titel van deze tentoonstelling en laat een groot aantal van Rölings tuinschilderijen uit Ezinge zien.

We beginnen de ochtend met koffie in de mooie open ruimte die het museum heeft en bekijken daarna het museum.
Voor de liefhebber : U kunt daarna ook nog de wierde Ezinge zelf bekijken en rondwandelen .
Als u zich nog niet per lijst heeft opgegeven, kunt u dat doen bij mij.
ZONDAG 17 september om 10.30 uur
Bezoek aan Wierdemuseum EZINGE
Kosten: 10 euro, inclusief entree, koffie en gids
Mocht u een museumjaarkaart hebben neem deze dan mee, dan heeft u gratis entree.

Renée ter Veer
Telefoon: 05940 502447

Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier juni, juli, augustus 2017
Pastorale zorg wordt gegeven door ds . J.H. Kikkert.
Afspraken worden geregeld door zr. R.ter Veer- van Pelt
Tel.: 0594-502447
Telefoonnr. van ds Kikkert voor noodgevallen: 06-51516030
Adres ds Kikkert: Entinge 7 Roden.

Data:

24 mei 30+
25 mei vermaningspad hemelvaart
4 juni dienst met Eenrum bij ons
25 juni GDS buitendag in café-zalencentrum Zwaneveld in Norg
25 juni Raad van Kerken Zuidhorn bestaat dit jaar 40 jaar en
daarom heeft de dienst van 25 juni as een feestelijk randje

Inhoud
1 Data
2 Vrijheid
3 De wind wij zien hem niet
4 Berichten vanuit de kerkenraad
5 Bericht van de boekhouder
6 Preekrooster
7 Herstel Langestraat
8 Verjaardagen
9 Vermaningspad
10 Verslag beraadsdag
10 Herstel br Meiborg

Vrijheid

In de afgelopen dagen waren er rond 4 en 5 mei veel reportages, documentaires en films te zien rond de herdenking van de 2e wereldoorlog. Nog altijd actueel omdat het besef van vrijheid, van vrij zijn ook soms ver te zoeken is.
In de loop van de jaren heb ik heel wat films en reportages gezien en beluisterd, deze geschiedenis blijft me bezighouden vanaf mijn jeugd. Een oud-tante: Celine kwam rond mei altijd een paar weken logeren bij ons thuis, zij had het grootste gedeelte van oorlog ondergedoken gezeten bij familie van mijn moeder in Friesland, louter en alleen omdat ze joods was. Veel werd er nooit over gezegd, nog veel meer over gezwegen, maar het maakte als kind veel indruk als ik haar, een frêle oud dametje, kaarsrecht zag staan tijdens de twee minuten stilte.
Vrijdagavond zag ik op Nederland 2 een documentaire van 2doc over de begraafplaats in Ysselsteyn, waar ruim 31.000 Duitse soldaten begraven liggen. In deze documentaire kwamen verschillende mensen aan het woord en waren de meningen ook zeer uitlopend. In het gastenboek staat geschreven: Duitse soldaten, niemand treurt om jullie!
Wel liggen er nog steeds verse bloemen op een aantal graven.
Dan besef ik weer ten volle welke waanzinnige uitwerking een oorlog kan hebben, dat wij moeten koesteren dat we mogen zeggen en voor onze mening mogen uitkomen, nog steeds in deze tijd.
Maar die vrijheid is kwetsbaar, is niet vanzelfsprekend, zonder respect voor de medemens niet mogelijk.
En tussen zeggen en doen ligt soms een wereld van verschil, en geldt ook bij ons nog altijd: “ daden gaan woorden te boven” ?

Renée


De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.

De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.

De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.

De Geest, we zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.

Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.

Uit het Liedboek Lied 676

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

Allereerst een korte terugblik op de afgelopen periode. De ledenvergadering heeft onze en uw aandacht gevraagd, deze is goed verlopen. Er waren geen hele bijzondere zaken.

De subsidie aanvraag voor onderhoud van het kerkgebouw is verstuurd en het is nu wachten op een reactie of deze al of niet wordt toegekend.

Eerste paasdag was er weer een gezamenlijke paasontbijt, er waren ca.18 personen aanwezig en de verzorging was in goede handen van Renée en Gé. We hebben heerlijk kunnen eten van hetgeen op tafel stond.

De reconstructie van de Langestraat is bijna voltooid en er zal met de gemeente overlegd worden over de invalide parkeerplaats voor zondagmorgen.
Het onderhoud van de tuin blijft een punt van aandacht en soms gebeuren er zaken buiten je om maar waar je wel rekening mee te houden hebt.

We hebben besloten dat we komende september de kerk niet openstellen met Open Monumentendag, dit omdat niemand van de kerkenraad aanwezig kan zijn.

Jan Albert gaat naar de voorjaarsvergadering van de GDS, daar wordt o.a. gesproken over de mogelijkheid om een bureau in te richten dat mogelijk bepaalde deeltaken van een gemeente kan overnemen. Gedacht wordt aan:* Boekhoudkundige taken / financiële administratie, *redactionele taken, *secretariële taken. We kunnen ons voorstellen dat er gemeenten zijn die hieraan behoefte hebben. Op dit moment is het echter voor onze gemeente niet aan de orde. Maar we zijn ons ervan bewust dat dit zomaar kan veranderen.

Tineke

Financiën, “bericht van de boekhouder”

In de maanden mei en juni worden de brieven verstuurd met het verzoek voor uw jaarlijkse bijdrage. Wellicht heeft u, terwijl u dit leest, de brief al ontvangen. Het bestaan van de Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier is onder meer afhankelijk van de financiële bijdrage van haar leden, belangstellenden en lezers van het contactblad.

In de leden-,belangstellendenvergadering van 28 februari is de begroting voor 2017 goedgekeurd. Echter deze begroting laat een tekort zien van ca € 3500,-. Voor het jaar 2016 was indertijd ook een dergelijk tekort begroot, uiteindelijk bleek bij de afsluiting van het financiële boekjaar 2016 dit tekort ca € 2200,- te bedragen. Kortom u begrijpt dat we jaarlijks de financiële reserves van de gemeenten moeten aanspreken, oftewel we “teren in”.

De belastingdienst heeft de Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hetgeen inhoudt dat giften aan de doopsgezinde gemeente aftrekbaar zijn van de belasting. Overigens hanteert de belastingdienst voor het totaal van uw giften wel een drempel van 1% van uw belastbaar inkomen.

j.v.d.w.Renovatie Langestraat

Verjaardagen

April
23-04-1937 * Mevr. B. Hoekstra
28-04-1952 * Mevr. T. Dijkstra-Groeneveld

Mei
10-05-1926 * Dhr. H. Couperus
10-05-1940 * Mevr. J. A. Jimmink-Waiboer
25-05-1937 * Mevr. J. Blink-Molema
25-05-2007 X Dhr. en mw. A. Dijkstra-Groeneveld

Juni
01-06-1927 * Mevr. H. Hazenberg-Rosema
01-06-1921 * Mevr. L. Buiskool
29-06-1979 X Dhr en Mevr J. v/d Wijk-Wals

Juli
04-07-1938 * Dhr. P. Jimmink
13-07-1948 * Mevr. T. v/d Wijk-Wals
14-07-1923 * Mevr. F. v/d Hoek-Medendorp
21-07-1946 * Mevr. J.M.U. de Haas-de Boer
25-07-1927 * Mevr. W. Couperus

Augustus
11-08-1949 * Mevr. H.J. den Boef
18-08-1948 * Mevr. R.M. ter Veer-van Pelt
21-08-1977 * Mevr. M. Koetnitz-Worst
29-08-1975 X Dhr en Mevr de Haas


VERMANINGSPAD
Op Hemelvaartsdag 25 mei wordt het Landelijk ‘Vermaningspad 2017’ in het noorden van Groningen georganiseerd. De doopsgezinde gemeenten Eenrum, Uithuizen, Middelstum en Zeerijp-Zijldijk stellen dan hun kerken open. Er worden fiets en auto routes van verschillende lengte langs de 4 vermaningen georganiseerd. De deelnemende Vermaningen zijn open tussen 9.30 uur en 16.00 uur. Om 16.00 uur is een afsluitende vesper in de Vermaning van Zijldijk.
Een uitgelezen kans voor ontmoeting met doopsgezinden uit verschillende gemeenten en andere regio’s.

PELGRIMEREN
De Stichting Pelgrimeren in Groningen heeft een netwerk van Pelgrimroutes ontwikkeld. Gekozen kan worden uit dag etappes van ca 21 km of rondwandelingen van gemiddeld 8 km. Alle vroeg- en laat middeleeuwse kerken zijn in deze wandelingen opgenomen. Veel kerken zijn ook te bezoeken. Ook andere cultuurhistorische bezienswaardigheden zijn in de routes opgenomen. Voor meer informatie kunt u zich richten tot : Stichting Pelgrimeren in Groningen P.H. Dijkstra, voorzitter, tel.: 0595 444188, groningsepelgrimage@gmail.com

BUITENDAG GDS
Noteert u vast 25 juni in uw agenda op deze dag wordt de ‘Buitendag’ met de verschillende gemeenten in het GDS gebied georganiseerd. Dit gaat gebeuren in café-zalencentrum Zwaneveld in Norg, wat er gaat gebeuren hoort u later.

PINKSTERDIENST
4 Juni is de Pinksterdienst waarin ds. J. Kikkert voorgaat. De leden van de dg. gem. Eenrum zullen hierbij aanwezig zijn. We hopen op een goede dienst.

BERAADSDAG

4 Maart 2017 waren ca. 40 mensen aanwezig op de beraadsdag van de GDS te Haren.
Br. Stenvers was uitgenodigd om toelichting te geven op zijn notitie “Lopen op het water”. Deze notitie bestaat uit twee delen, in het eerste deel worden de afgelopen jaren en huidige situatie beschreven en in het tweede deel doet hij voorstellen tot reorganisatie van de bestuur van de broederschap.
Na deze introductie en een korte koffiepauze vertelt ds. Yvette Krol iets over de ontwikkelingen in het GDS gebied in de laatste jaren.
Hierna wordt het gezelschap opgedeeld in drie groepen waar over de volgende thema’s wordt gesproken; menskracht, financiële middelen en flexibiliteit.
De middag werd afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat verandering onontkoombaar is. Het gaat om de gemeenschap en het doorgeven van het geloofsverhaal.


Gelukkig kon br Hemmo Meiborg
na een herseninfarct en operatie
toch weer bij ons voorgaan.
Op 30 april preekte hij weer al vanouds.


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier februari, maart, april, mei 2017
Data:
Algemene ledenvergadering op: 28 februari aanvang 14.30uur
Paasmaaltijd: 16 april 9.00 uur
Koffieochtenden zijn in het voorjaar op:
14 februari,
28 maart
16 mei.
30+
8 februari
1 maart
5 april
3 mei
Inhoud
1 Data
2 Veurjoar
3 Berichten vanuit de kerkenraad
4 Leeftocht en Studiemiddag
5 Mededelingen uit de Raad v kerken
7 Preekrooster
8 Verkiezingen
9 Verjaardagen
10 Propentschap Annegreet v.d.Wijk, Diaconaal project

Veujoar

Aangezien ik al ruim 40 jaar lid ben van deze doopsgezinde gemeente zullen de meesten van u wel weten dat ik een natuurmens ben. Niets is zo veranderlijk als de natuur en als je daar de schoonheid van kan inzien, is iedere dag een wonder.
Ik heb het geluk om op een prachtige plaats te wonen met veel ruimte rondom mij heen. Vanuit de kamer kan ik de zon zien opkomen en aan de andere kant ook weer ondergaan en de laatste weken zijn deze werkelijk prachtig : soms felrood, dan weer roze met kleine lichtroze wolkjes of oranje gestreept.
Er staan er zo langzamerhand genoeg op foto's, maar soms kan ik de verleiding niet weerstaan en dan moet ik gewoon naar buiten om met dit vorstige nog weer even een kiekje te schieten.
Na een paar weken prachtig winterweer met wat sneeuw en ijs lijkt de vorst het te verliezen, hoewel... februari staat er nog aan te komen en eerlijk gezegd zou ik nog best even willen schaatsen op open bevroren sloten en plassen......
Maar toch is het wonderlijk: vandaag zaterdag 28 januari is het zonnig en voor het eerst sinds weken zo'n 5̊ boven het vriespunt en zag ik vanmiddag richting Kropswolde alweer de eerste kievieten rondscharrelen. Daarbij besefte ik de speelsheid van de natuur : fauna en flora spelen toch wel wonderlijk snel in op veranderingen.
Ook mijn bloembollen staan hier en daar alweer een beetje boven de grond en zullen straks in vele kleuren gaan bloeien :
De kringloop van de natuur blijft voor mij een Goddelijk Wonder:
En ondanks alles: "het zel weer veujoar worden" straks.....

Renée

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

December is altijd een drukke maand. Er moeten tal van zaken geregeld worden zoals; kerstboom bestellen en optuigen, afspraken maken over wie wat doet voor het kerstfeest voor jong en oud, het koortje zet de laatste punten op de I, etc.. Maar het is weer gelukt en we hopen dat u met ons kunt terug kijken op een geslaagde kerstviering. Aan het eind van het afgelopen jaar werden we opgeschrikt door het bericht dat br. Hemmo Meiborg een hersenbloeding had gehad, gelukkig knapte hij weer snel op en is hij van plan om zijn aktiviteiten in april weer te hervatten, wel gaat hij het wat rustiger aan doen. Dit hielt in dat Rudolf op zoek moest naar vervanging voor enige preekbeurten maar gelukkig is dat gelukt. Naar aanleiding van informatie van de verzekeringsmaatschappij Donatus is een risico check opgesteld dit houdt in:
 • De brandblusser hangt niet meer bij de uitgang maar staat in een hoek van de preekstoel.
 • Er is een sleutellijst opgesteld, wie heeft welke sleutel (kerk/Schuilplaats)
 • Er moet een lijst komen van de kostbare voorwerpen en waar deze zich bevinden.
De regels voor subsidie aanvragen voor onderhoud aan het kerkgebouw zijn veranderd. Willen we in aanmerking komen voor de zogenoemde instandhoudingssubsidie dan moeten we een plan, voorzien van begroting, inleveren waarin voor de komende 6 jaren staat aangegeven welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. Dit plan moet worden opgesteld door een door het Rijk erkend bureau. Dit onderwerp zal op de ledenvergadering aan de orde komen. In het beleidsplan is het voorstel opgenomen om een middaggesprekgroep te organiseren, we willen hier in april een start meemaken en kijken hoeveel belangstelling hiervoor is. Meer info hierover verder in deze Rondom de Vermaning.
Tineke

LEEFTOCHT

Leeftocht is een samenwerkingsverband van de groepsverblijven Dopersduin en Buitengoed Fredeshiem en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Leeftocht heeft ook dit voorjaar weer een aanbod van diverse cursussen, voor de komende periode zijn dit: Van 24 tot 26 maart in Buitengoed Fredeshiem is de vrouwenretraite met het thema Ik zie ik zie wat jij niet ziet de kleur is...’. Het thema sluit aan op het doopsgezinde jaar thema:’Blinde Vlekken’. Op 17 en 18 maart in Dopersduin een creatief weekend. ‘Door het oog van de naald’. Wie hier meer over wil weten kan dit vinden op www.leeftocht.nl

STUDIEMIDDAG

Wie vindt het leuk om samen met mij zich te verdiepen in bijbelteksten.
Misschien zegt de naam Dodo van Uden u iets, zij is doopsgezind theoloog en gespecialiseerd in Oude Testament en jodendom. Zij schreef in de periode van 1994 tot en met 2011 regelmatig voor de rubriek Tekst en Uitleg in het Algemeen Doopsgezind Weekblad. Deze artikelen zijn bewerkt in een aantal bundels die zijn bedoeld als lees en studiemateriaal voor bijbelgroepen.
De serie van 5 bundels heet Weg van de Tora’. Bij de uitleg van de bijbel teksten wordt gebruik gemaakt van klassieke joodse bronnen.
Aan het begin en aan het eind van ieder artikel staan één of meerdere opdrachten, er wordt dus wel een beroep gedaan op uw eigen inbreng en wordt er van u verwacht dat u zich voorbereidt op het gesprek dat we die middag aangaan.
Het lijkt mij heel leuk om dit met een aantal van u te doen.
De start is op dinsdag 11 april om 14.30 uur in de Schuilplaats.

Tineke

Mededelingen vanuit de Raad van kerken Zuidhorn

Laatste viering als zelfstandige Sint Jozef Parochie

De St Jozefviering van 18 december, die samen met een aantal parochianen en de jongerengroep was voorbereid was de laatste viering als zelfstandige Sint Jozef Parochie in Zuidhorn. Vanaf 1 januari maakt deze parochie samen met 2 parochies uit de stad Groningen deel uit van de Hildegardparochie Na afloop van deze St. Jozefviering kreeg pastor Hilda van Schalkwijk geheel onverwacht voor de meesten van ons een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Swart. Pastor van Schalkwijk werd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd voor haar werk als pastor, haar inzet voor vluchtelingen, haar aandacht voor armoede en haar betrokkenheid bij de Raad van Kerken Zuidhorn.
mini-symposium “ Met hart en handen in het Westerkwartier”
In een mini-symposium “ Met hart en handen in het Westerkwartier” werd zaterdagmiddag 12 november 2016 een aantal inleidingen gehouden. Het symposium werd geopend door burgemeester L.K. Swart.
In een aantal inleidingen kwam het belang van de kerken aan de samenleving aan de orde, we zijn elkaar gegeven en wat hebben we elkaar te bieden zonder dat we ongeloofwaardig worden. We kunnen niet alles voor elkaar krijgen, maar we kunnen wel iets doen!
Zoals het oprichten van een hulpfonds. Bijvoorbeeld zoals In de kerkelijke gemeente Hellendoorn (olv een dominee) dat gericht is op een 1-malige hulpverlening aan mensen om zo hun budget in orde te maken. Alle kerken betalen 2 euro per dooplid aan dit noodfonds. De diaconieën én de burgerlijke gemeente werken samen aan dit project.
Verder werd op die middag het landelijk project SchuldHulpmaatje gepresenteerd, dat tot doel heeft om mensen met (beginnende) financiële problemen te bereiken en te proberen om samen proberen oplossingen te zoeken voor hun financiële situatie. Er zijn veel netwerken, maar vaak weten leden van kerkelijke gemeenten eerder dan burgerlijke gemeente contact te maken met de mensen die het financieel niet kunnen redden .
Alle kerken in Zuidhorn en Noordhorn zijn in meer of mindere mate verenigd in dit Kerkelijk Platform Zuidhorn en omstreken, waarbij ook kerkelijke buurgemeenten uit het Westerkwartier belangstelling hebben getoond en de intentie hebben om met elkaar samen te werken in dit Kerkelijk Platform

VAKANTIE

In het nieuwe jaar begint bij menigeen de vakantiekoorts te kriebelen, gaan we nog weg en zo ja waar naar toe? De kerkenraad ontving afgelopen maand een folder van de “ Stichting Allegoeds vakanties” met en groot aanbod. Deze organisatie richt zich vooral op ouderen. Er is een verdeling in 4 categoriën:
 1. A: Vakanties voor 65-plus zonder zorgvraag
 2. B: Vakanties voor ouderen met een lichte zorgvraag
 3. C: Vakanties voor ouderen met een intensieve zorgvraag
 4. D: Vakanties voor ouderen met (beginnende) dementie
Er is een scala van mogelijkheden binnen Nederland. Vervoer van en naar de vakantie bestemming is mogelijk.
Informatie over Allegoeds Vakanties te verkrijgen via: Molenweg 49a, 6741 KK Lunteren.
Telefoon: 0318 485183 of via de website: www.allegoedsvakanties.nl

Of U kunt ook kijken wat Mennorode, of Fredeshiem of Dopersduin ons te bieden hebben:

De nieuwe folder van Dopersduin is uit met informatie over de vakantieweken in 2017. Wilt u hier meer over weten dan kunt u kijken op de site: www.dopersduin.nl . Het adres van Dopersduin is Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl. Tel.: 072 5091274.

www.mennorode.nl bij Elspeet www.fredeshiem.nl bij Steenwijk

Preekrooster

12-02-17 10,00 br. J. Pondman
19-02-17
26-02-17 10,00 ds. J. Kikkert
05-03-17
12-03-17 10,00 ds. G. Hoekema
19-03-17
26-03-17 10,00 zr. M. Voorhans
02-04-17
09-04-17
13-04-17 19,30 avondmaal ds. E. Rijkmans
16-04-17 09,00 maaltijd 10u.paasdienst ds. E. Rijkmans
23-04-17
30-04-17 10,00 Br. H. Meiborg
07-05-17
14-05-17
21-05-17 10,00 ds. F. Fennema
28-05-17

VERKIEZINGEN

Dopersen zijn vanaf het begin voor scheiding van kerk en staat, dus een stemadvies hoeft u van ons niet te verwachten.
In maart zijn er zoals u weet verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een journalist (van Nederlands dagblad’ ) heeft de diverse verkiezingsprogramma’s van politieke partijen gelezen op het thema ‘religie’.

PVV: Schrijft vooral over de islam en voornamelijk negatief.
SGP en Christen-Unie: Religie is de hoeksteen voor hun keuzes. Kiezers wordt gevraagd te strijden voor het leven. We moeten de in de basis christelijke grondwaarden van onze rechtstaat en samenleving hervinden.
CDA: Functie van religie voor de samenleving. We zijn te veel gaan geloven in een vrijheid zonder verantwoordelijkheid, in een wereld van rechten zonder plichten. Vluchtelingenverdrag moet aangepast worden aan vluchtelingen melden dat hun verblijf hier tijdelijk is. Zondag als gemeenschappelijke rustdag belangrijk.
D66: Het gaat om ieders vrijheid, ook als het om geloven gaat: “Wij trekken de grens zodra geloof de vrijheid van anderen beperkt of bedreigt. Geloof geeft niemand het recht de vrijheid van denken, zijn of doen van de ander te beperken.’
VVD: Vrijheid van godsdienst een essentiële pijler van ons land. Maar men mag niet onder het mom van godsdienstvrijheid onze samenleving ontwrichten.
PvdA: Een diversiteit aan levensovertuigingen kan er toe leiden dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Er groeit onverdraagzaamheid langs lijnen van afkomst, religie en seksuele identiteit. Vrijheid kan alleen bestaan op voorwaarde dat je bereid bent de vrijheid van de ander te verdedigen.
SP: Met oog op alle misverstanden en onkunde over religies bepleit de SP dat op middelbare scholen aandacht komt voor religie, ‘waarbij leerlingen kritisch leren nadenken over hun eigen achtergronden en leren omgaan met andersdenkenden.’
Groen Links: Als mensen vanwege hun religie bedreigd of gediscrimineerd worden moet dit worden aangepakt.


Koffiedrinken na de dienst.

Lief en leed

zr Sijpkens revalideert nu in het Zonnehuis ze woont nu in Cursastraat 3, ze ontvang graag bezoek.

Diaconaal project rectificatie:

Het totaal dat overgemaakt is werd €997,- uiteindelijk.

Proponentschap Annegreet van der wijk

Annegreet van der Wijk kreeg op de najaars BroederschapsVergadering het diploma van het seminarie. Ze werd daarmee doopsgezind proponent, dat wil zeggen: dominee.


Uitreiking proponentsbul aan Annegreet van der Wijk en haar toespraak


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier december 2016,januari,februari 2017
Data:
29 november beraadsdag GDS in Haren
23 december Kerstviering voor jong en oud
25 dec kerstviering, aanvang met koffiedrinken om 9.30 uur
30+ gespreksgroep
7 december bij ?
Inhoud
1 Data
2 Verwachting
3 Fotos tentoonstelling open momentendag
4 Berichten vanuit de kerkenraad
5-6 Menno Simonslezing door Erik Borgman
6 Preekrooster
7 Raad v kerken data ‘winterwerk’
7-8 ‘Lopen op het water’ rapport H. Stenvers
9 Doopsgezind kwartetspel
10 Verjaardagen

Verwachting

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het volop herfst, de mooie gekleurde bladeren zijn voor een groot deel van de bomen, de laatste knoppen van mijn rozen trotseren de kou en het is bij vlagen koud en guur en regenachtig. Dat is hoe ik me de herfst voorstel, verwacht en beleef en ik denk zelf dat het al eeuwen zo gaat. En toch... deze komende tijd heeft iets in zich van verstilling, van verwondering. Bij mij begint dat eigenlijk al een beetje met Sint Maarten, als in het donker de lichtjes worden ontstoken. Dat is voor mij al een opstapje naar de adventstijd, een tijd van verwachten. Elke zondag van advent steken we in de Vermaning een kaars meer aan tot kerst, steeds meer licht in het donker. Dat doet me denken aan het beginlied dat het koortje rondom kerst altijd zingt: “ Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”. Dat is voor mij een lied van hoop, maar je moet het licht eerst wel ontsteken! Advent is voor mij een tijd van bezinning, van wachten en verwachten van hopen en wat verwacht ik, waar wacht ik op en hoe doe ik dat ? Het is niet dat ik daar elke keer aan denk, maar toch... naast alle gezelligheid en drukte die de maand december met zich meebrengt is er meer in die adventstijd. Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben, blader ik even in een kerstboek en vind een uitgeknipte gedicht, dat zo eindigt:

Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan de weg van vrede in,
Die moet je verder lopen
Advent is kijken naar wat komt,
Advent is durven dromen,
Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.

Dat durven hopen en durven dromen spreekt mij aan, een teken van verwachting, maar op een positieve actie die ik u ook toewens in de komende adventstijd !

Renée

Tentoonstelling op Open monumentendag

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

Wat is er zo de afgelopen periode allemaal gebeurd? Begin september was de kerk open met Open Monumentendag en hadden we een kleine tentoonstelling georganiseerd. Er was jammer genoeg weinig belang-stelling, waarschijnlijk als gevolg van de opgebroken straat, maar het was mooi weer en dat was fijn.

Als gevolg van de reconstructie moest de aansluiting van de waterleiding aangepast worden met als gevolg dat ook de aarding van de kerk gecontroleerd moest worden. De aardlekschakelaars bleken verouderd en zijn inmiddels vervangen. Ook heeft monumentenwacht de inspectie uitgevoerd en het wachten is nu op het verslag.

Renée is 30 oktober naar dg Eenrum geweest in verband met de verschijning van de jubileumbundel Doopsgezinde gemeente Eenrum "Onderweg naar 2019".

We hebben contact gehad met een hovenier over het onderhoud van de grond rondom de kerk, we vonden dat dit wel een erg kostbare aangelegenheid werd en hebben besloten om alleen de haag te laten snoeien.

Zoals u elders in het berichtenblad kunt lezen zijn we naar een informatie avond in Leeuwarden geweest over de nota "lopen op het water". En Renée is nog naar een bijeenkomst in Haren geweest.

We zijn nu alweer druk met de voorbereidingen voor kerst, de kerstboom is besteld en het koortje begint met de repetities.

MENNO SIMONS-LEZING door ERIK BORGMAN

Op 5 november werd voor de vijfde keer de Menno Simons lezing gehouden. Dit keer was Erik Borgman de gastspreker, het onderwerp van de lezing was: ‘Met open handen - de reformatie van de 21e eeuw'.

Borgman is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie aan de Tilburg University. Daarnaast is hij voor twee jaar benoemd als visiting professor op de wisselleerstoel Vrijzinnige theologie van het Doopsgezind Seminarium.

Als we aan de reformatie denken, denken we aan de periode zo'n 500 jaar geleden, de periode waarin pluraliteit van kerken is ontstaan.

Ook is het de periode waarin een ander wereldbeeld ontstaat, was er eerst een organisch wereldbeeld nu ontstond de gedachte van maakbaarheid, als gevolg daarvan zien we het ontstaan van een mechanisch wereldbeeld.

De verschillende reformatoren hadden allemaal hun visie en waren overtuigd van hun eigen gelijk en het idee dat God aan hun kant stond. Aan de hand van teksten van verschillende theologen uit de jaren van de reformatie laat hij ons iets zien van het gedachtegoed van die tijd en welke gevolgen dat had voor de geloofsbeleving.

Borgman houdt ons een spiegel voor en ziet een nieuwe reformatie ontstaan de reformatie van de 21e eeuw een reformatie waarin het gaat om de kracht van de verbinding en van solidariteit die uitgaat van het geloof in een God die er voor ons allemaal is en die we met open handen tegemoet treden. Het is onze religieuze plicht om de ander tegemoet te komen en te kijken wat je deelt maar ook wat je niet deelt. Verbinden door de identiteit van de ander centraal te stellen. Wat beweegt de ander en wat kan ik daarvan leren?
Het was een lezing waar je nog lang over kunt nadenken en praten, wat betekent het voor mij en wat voor onze gemeente?
Via de digitale nieuwsbrief doopsgezind nu kunt u de gehele lezing terugzien en horen op You Tube.

WINTERWERK INTERKERKELIJKE ACTIVITEITEN VAN DE R.V.K. ZUIDHORN.

De komende periode zijn er verschillende activiteiten die uw aandacht vragen:

24 november: Winteravondlezing: Graag duurzaam als het kan!
11 en 25 januari: De vluchteling in ons midden
16, 23,30 januari: God is niet te vangen
13 en 27 februari: Genesis 1 tot en met 4
2 en 21 februari: God als lichtend ravijn
8 februari: De mens als verrader. Bespreking van het boek JUDAS van de schrijver Amos Oz. (note:een zeer lezenswaardig boek, Tineke)
16 februari: Winteravondlezing: Leren van Luther
U ziet er is in januari en februari een zeer ruim aanbod van lezingen. Alle informatie staat in het ‘Witte Boekje". Mocht u geïnteresseerd zijn in één of meerdere lezingen maar het boekje niet meer hebben dan kunt altijd voor informatie contact opnemen met Renée.

"LOPEN OP HET WATER"

Br. Henk Stenvers, algemeen secretaris/directeur van de ADS heeft de afgelopen zomer tijdens zijn studieverlof het visiestuk ‘Lopen op het water geschreven'. Het stuk kan gezien worden als een reactie op de vraag vanuit de gemeenten ‘hen (de gemeenten) te helpen bij het ontwikkelen van visie en beleid voor de toekomst en bij andere vormen van gemeenteopbouw'. De ADS heeft een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar in gesprek te komen over dit stuk. Vanuit de kerkenraad zijn we naar de bijeenkomst in Leeuwarden geweest.
In het onderstaande volgt heel in het kort een weergave van het 58 pagina's tellende stuk.
De noodzaak tot ander toekomstig beleid blijkt o.a. uit:
 • Daling ledental - problemen om vacatures binnen de gemeente te vervullen, maar ook in diverse regionale en landelijke besturen.
 • Dalingledental zet zich door in de toekomst, gemeenten worden kleiner - zelfstandigheid komt op de tocht.
 • Veranderende visie op gemeente zijn - zoektocht naar passend gemeentemodel. We kunnen hierbij aan diverse vormen denken, dit kan per regio of gemeente verschillen, iedere gemeente zal zijn eigen vorm hierin moeten vinden. (bijv. huisgemeente al of niet verbonden met grotere gemeente / samenwerking met andere verbanden)
 • Landelijke organisatie structuur is de laatste jaren niet aangepast aan de teruggang van het ledental.
 • De BV wordt gemiddeld door 65% van de gemeenten bezocht, voorbereiding in de eigen gemeenten laat veelal te wensen over. In de praktijk komt het erop neer dat de vertegenwoordigers hun stem uitbrengen zonder dat er overleg is geweest met de achterban.
 • Predikanten krijgen te maken met kleinere aanstellingen in één/of met meerdere gemeenten
Kortom uit voorgaande blijkt we kunnen niet op de huidige manier doorgaan.
Voorstellen voor organisatorische en bestuurlijke verandering:
 • Een kleinere broederschapsraad; max. 5 personen, die maandelijks overleg hebben.
 • Een anders samengestelde en kleinere BV die eenmaal per jaar vergadert.
 • Grotere rol voor regionale gemeentelijke verbanden.
 • Een sterk bureau van de ADS omdat de vragen van gemeenten om begeleiding en hulp steeds vaker gesteld worden.
Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u een digitale versie aanvragen bij het bureau van de ADS.

2 kaarten uit het Doopsgezind kwartetspel
zoals die op de tentoonstelling hingen.

Diaconaal project

Het project ten bate van de medische post van CCM van Hannah en Simon Joseph in Shamshabad is afgesloten. De grootste bijdrage leverde de kaartverkoop van de mooie kaarten van Joke.
Het totaal was €437,- wat toch wel een beetje beneden de verwachting was. Toch hopen we dat het hen helpt het dak te repareren.


Troost

Om mijn behoud, om mijn behoud
zijt gij in Bethlehem gekomen;
om op de aarde zwart en koud
Uw helder licht t laten stromen

Om het gebroken zwakke riet
met zachte hand weer op te richten
en om de kleine vlaswiek niet
te doven, maar weer te doen lichten
Om mijn behoud , om mijn behoud
werd Gij een mens, met leed vertrouwd

Om mijn behoud, vertrouwd met leed
blijft Gij mij zoeken alle dagen;
en als ik zelf geen weg meer weet
wilt Gij mij in uw armen dragen
(Nel Benschop, verkort) -->